Loading...
Regulamin

 

 

REGULAMIN II PIASTOWSKIEGO BIEGU PO ODDECH

I. CEL IMPREZY:

 1. Zebranie środków na potrzeby Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą -pozyskanie środków na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie w zakupie leków dla chorych na mukowiscydozę
  2. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy
  3. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę
  4. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej
  5. Promocja Wołowic jako miejsca przyjaznego dla biegaczy

II. ORGANIZATOR
Klub Sportowy Piast Wołowice oraz Gmina Czernichów

III. WSPÓŁORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

IV. SPONSORZY I PARTNERZY

PARTNER GŁÓWNY :
SPONSOR ZŁOTY :
SPONSOR SREBRNY :
SPONSOR BRĄZOWY: NUTRICIA
PARTNERZY:
STREFA ENERGII, CHI-KA, EBIS, IMPERIA FILM,  XBLITZ,  SPORT-TIMING, ATTIQ, MCC MEDALE, WIKOSS,  ALL FOR BODY.

 

V. PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Czernichów – Szymon Łytek
Ambasador Biegu – Tomasz Oświeciński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jagna Marczułajtis – Walczak
PFRON

 

VI. PATRONAT MEDIALNY
Malopolskaonline, Festiwal Biegów, Czernichów24

VII. TERMIN
Sobota, 16 maja 2020 roku, godz. 15.00

VIII. MIEJSCE I TRASA
1. Biuro Zawodów przy Klubie Sportowym Piast Wołowice – Wołowice 527, 32-070 Czernichów
2. Dystanse biegów : Bieg Główny 12 km ( dwie pętle) , Bieg Towarzyszący 6 km( jedna pętla) – trasa asfaltowo-szutrowa
3. Start i meta biegów przy obiekcie, od strony boiska
4. Dekoracja zwycięzców na terenie Klubu Sportowego Piast Wołowice, od strony boiska piłkarskiego
5. Wydawanie posiłku regeneracyjnego na terenie Klubu Sportowego Piast Wołowice

6. MAPKA BIEGU

 

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym i w biegu dodatkowym mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych
2. Do startu w biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy którzy dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.piastowskibieg.ptwm.org.pl  lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów ( pod warunkiem niewyczerpania limitu uczestników).
Zapisy osób chorych na mukowiscydozę odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: zawody@ptwm.org.pl.
3. Uiszczą opłatę startową. Opłata za osoby chore na mukowiscydozę odbywa się w dniu otwarcia biura zawodów – gotówką.
4. Okażą dokument tożsamości ( w przypadku osób niepełnoletnich również legitymację szkolną)
i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu oraz znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych biegów organizowanych przez Klub Sportowy Piast Wołowice oraz przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy. W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest uzupełnione i podpisane przez rodzica
( lub opiekuna prawnego) oświadczenie – dostępne w załączniku 1. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udział w zawodach. Opłata startowa  takiej sytuacji nie będzie zwracana.
5. Dane uczestników biegu będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. W ramach wskazanego celu przetwarzania zawiera się publikacja imienia i nazwiska uczestnika biegu, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz uzyskanego przez niego czasu.
6. Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przy okazaniu dostępnego w zał. 2 stosownego podpisanego Upoważnienia z kserokopią dowodu osobistego oraz Oświadczenia.
7. Organizator ustala limit startujących zawodników na 700 osób łącznie w dwóch dystansach tj. 12 km i 6 km
8. Limit czasu na pokonanie trasy biegów to: 2 godziny dla 12 km, 1,5 godziny dla 6 km
9. Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą chipów
10. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i koszulkę techniczną , a po ukończeniu bieg u pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów. Osoby, które dokonają opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.
11.Dla osób zapisanych do biegu w terminie do 15 kwietnia 2020 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po 15 kwietnia organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
12. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej.
13. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
14. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone
15. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózków bez asystenta oraz ze zwierzętami.

 

X. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGÓW
1. Biuro zawodów oraz zaplecze biegu ( depozyt odzieży) znajdować się będą w szatni sportowej Klubu Sportowego Piast Wołowice. Worki na odzież będą do pobrania przy depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
2. Biuro zawodów czynne:
* w dniu  15 maja w godzinach 16.00-21.00
* w dniu 16 maja w godzinach 10.00-14.15 ( po tej godzinie pakiety nie będą wydawane)

XI. PROGRAM ZAWODÓW
* Piątek 15 maja 2020 roku:
– 16.00- otwarcie Biura Zawodów,
– 21.00 – zamknięcie Biura Zawodów
* Sobota 16 maja 2020 roku :
– 10.00- otwarcie Biura Zawodów, przyjmowanie zgłoszeń ( pod warunkiem niewyczerpania limitu uczestników)
– 14.15- zakończenie przyjmowania zgłoszeń ( bieg główny i bieg towarzyszący)
– 15.00 – Start  biegu głównego i biegu towarzyszącego
– 17.00 – dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów

XII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia:
– elektronicznie na dedykowanej stronie www.piastowskibieg.ptwm.org.pl : od 1 lutego 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zatwierdzenie udziału w biegu wymaga uiszczenia opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
– w Biurze Zawodów w dniach 15-16 maja 2020 roku ( pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc uczestników)
– Zapisy osób chorych na mukowiscydozę odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: zawody@ptwm.org.pl.

2. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
* Bieg Główny 12 km
– 65 zł – do 10 kwietnia
– 80 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów
– dla osób chorych na mukowiscydozę – 10 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów
* Bieg towarzyszący 6 km
– 65 zł – do 10 kwietnia 2019 roku
– 80 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów
– dla osób chorych na mukowiscydozę – 10 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów
Całkowity dochód uzyskany w ramach organizacji biegu zostanie przeznaczony na potrzeby Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie w zakupie leków dla chorych na mukowiscydozę.
3. Pakiety startowe z wybranym rozmiarem koszulki będą przygotowane tylko dla tych zawodników, którzy uiścili opłatę startową do 15 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia, które nie zostaną potwierdzone opłatą startową, po tym terminie zostaną usunięte. Na bieg można zapisać się ponownie w biurze zawodów opłacając pakiet startowy w wysokości 80 zł bez gwarancji otrzymania koszulki biegowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/ zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się
i uiściły wcześniej opłatę startową.

5.Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

 

XIII.ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia napoje na starcie/mecie biegu
2. Na trasie oraz na mecie biegów organizator zapewnia opiekę medyczną
3.Organizator nie przewiduje umieszczania na punktach odżywczych własnych odżywek zawodników.
4. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta
5. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie zawodników w obuwiu sportowym
10. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie)
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Organizator we względu bezpieczeństwa zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego ( jak np. odtwarzacze mp3, radioodbiorniki, telefony komórkowe, itp) w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu
15. Organizator dopuszcza do udziału w biegach zawodników Nordic Walking
16. W wyjątkowych wypadkach organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach, biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego i charakter zawodów.
17. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 14.30 w dniu odbywania się biegu
18. Kontakt do organizatora :  e-mail: biegpiastowski@gmail.com

XIV. KLASYFIKACJE
1. Bieg Główny 12 km:
*OPEN kobiet i mężczyzn
*Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
Kobiety:
K-19: do 19 lat
K-20: 20-29 lat
K-30: 30-39 lat
K-40: 40-49 lat
K-50: 50-59 lat
K-60: 60 lat i powyżej

Mężczyźni:
M-19: do 19 lat
M-20: 20-29 lat
M-30: 30-39 lat
M-40: 40-49 lat
M-50: 50-59 lat
M-60: 60 lat i powyżej

 1. Bieg Towarzyszący – 6 km
  *OPEN kobiet i mężczyzn

 

XV. NAGRODY
1. Bieg Główny 12 km:
Nagrody w klasyfikacji OPEN ( kobiety, mężczyźni) za zajęcie 1,2,3 miejsca, puchar i dyplom w kategoriach wiekowych ( kobiety, mężczyźni) za zajęcie 1,2,3 miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
1 miejsce – nagroda o wartości 500 zł
2 miejsce – nagroda o wartości 300 zł
3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł

UWAGA-
kategorie wiekowe obowiązują przy co najmniej trzech osobach startujących w danej grupie wiekowej na danym dystansie.

 1. Bieg Towarzyszący 6 km:
  Nagrody w klasyfikacji OPEN ( kobiety, mężczyźni) za zajęcie 1,2,3,4,5,6.

1 miejsce – nagroda o wartości 300 zł
2 miejsce – nagroda o wartości 200 zł
3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł
Pozostałe nagradzane miejsca – w zależności od hojności sponsorów.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

INFORMACJE DLA CHORYCH

Chorzy na mukowiscydozę w biegu

Wytyczne odnośnie zakażen

Zgłoszenia dla chorych